Waarom deze peiling?

Hoe staat ons onderwijs er voor? In Nederland wordt dit in kaart gebracht met periodieke, landelijke peilingsonderzoeken in het basis- en voortgezet onderwijs. TIMSS en Peil.Rekenen-Wiskunde 2023 richten zich op groep 6 en 8 van het reguliere basisonderwijs en op schoolverlaters in het laatste jaar van het speciaal (basis)onderwijs.

Door de scholensluitingen, het lerarentekort en extra investeringen in het onderwijs is de vraag hoe het gaat met onze leerlingen en leerkrachten misschien nog wel belangrijker geworden. Als uw basisschool benaderd wordt voor deelname aan TIMSS en Peil.Rekenen-Wiskunde 2023, hopen we daarom zeer dat uw school hiertoe bereid is.

Misschien heeft uw school in het verleden al aan een peilingsonderzoek deelgenomen. Deze worden namelijk regelmatig herhaald. Zo kan in kaart worden gebracht hoe het onderwijsniveau zich over een langere periode ontwikkelt. Nationale peilingen bieden ook inzicht in hoeverre de curriculumdoelen (zoals de referentieniveaus) behaald worden. Met internationaal peilingsonderzoek kunnen we Nederland vergelijken met de rest van wereld en leren we van andere landen.

Het gaat echter niet alleen om leerlingprestaties. Het onderwijsleerproces, gelijke kansen en het welbevinden van leerlingen en leraren op hun school zijn eveneens belangrijke thema’s. Met deze peiling worden vragen beantwoord zoals:

  • Hoe ziet het onderwijs in rekenen en natuuronderwijs eruit in Nederland?
  • In hoeverre heeft het rekenniveau zich na de scholensluitingen hersteld en geldt dit voor alle leerlingen?
  • Hoe denken leerlingen in Nederland en in ons omringende landen over hun rekenlessen en lessen natuuronderwijs?
  • Welke kenmerken van het onderwijsleerproces hangen samen met leerlingprestaties?
  • Voelen leerlingen en leerkrachten zich prettig en veilig op hun school?
  • Wat zijn grote knelpunten in ons onderwijs? Hoe staat het met de werkdruk van leerkrachten?

Wordt uw school hiervoor uitgenodigd? Doe mee! Omdat u inzicht krijgt in hoe uw leerlingen ervoor staan ten opzichte van landelijke gemiddelden. Maar vooral omdat uw school hiermee kan bijdragen aan de vormgeving van het onderwijs in de komende jaren.

Lees meer over deze gecombineerde peiling.

Lees meer over wat deelname betekent voor uw school.